Kvalitet

På Watma Education är kvalitet i skolan viktig. Vi har en tydlig strategi kring att systematiskt mäta, analysera och följa upp eleverna för att hjälpa dem att utveckla sitt lärande.

Så här arbetar vi

Vi arbetar i enlighet med Skollagens och övriga styrdokuments krav på systematiskt kvalitetsarbete såväl på huvudmannanivå som på skolenhetsnivå. Syftet med vårt systematiska kvalitetsarbete är att bedöma resultat och måluppfyllelse och utifrån detta identifiera och prioritera utvecklings- och förbättringsområden för att uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa delaktighet bland våra medarbetare och elever samt skapa dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.

Kvalitetsuppföljningar

Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete genomför vi Kvalitetsuppföljningar varje år. Då kommer representanter från vår kvalitetsavdelning ut till skolan i två dagar för att genomföra intervjuer med elever, lärare, elevhälsa och rektor samt att se över aktuella planer och dokument. Kvalitetsuppföljningar har i syfte att synliggöra både våra styrkor och utvecklingsområden, och mynnar sedan ut i en rapport som sedan används som grund för vidare utvecklingsarbete.

Kunskapsresultat

Kunskapsresultaten följs i en process där vi flera gånger om året analyserar betygsresultat, resultat på nationella prov samt kunskapsprogression. Syftet är i första hand att se till att eleverna får de kunskaper de ska ha, men även att säkerställa att betygen är rättvisa och korrekta.

Målsättningar

En viktig del av kvalitetsarbetet handlar om att sätta mål och följa upp måluppfyllelsen på vår skola. Följande mål gäller:

  • Samtliga elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential.
  • Samtliga elever skall nå fullständig gymnasieexamen.

Värdegrundsresultat

Samtliga skolor ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta detta komma till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.