Klagomål

På Watma Education har all personal skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål och föra dem vidare till ansvariga. Rektor har ett ansvar för den enskilda enheten och huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen.

Så här funkar det

  1. I första hand ska eleven eller vårdnadshavare lämna sitt klagomål till ansvarig mentor. Om eleven inte känner sig trygg med att lämna anmälan till ansvarig mentor ska klagomålet lämnas direkt till rektor. Mentor kommer skyndsamt att utreda och åtgärda ärendet och kommunicera till elev och vårdnadshavare om eventuella åtgärder. Om ärendet berör personal lämnas ärendet vidare till rektor.
  2. Om elev eller vårdnadshavare inte är nöjda med hur klagomålet hanterats eller de åtgärder som genomförts ska elev eller vårdnadshavare kontakta rektor.
  3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister.
  4. Rektor ansvarar för att elev och/eller vårdnadshavare informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
  5. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.
Vill du lämna ett klagomål?

Visselblåsarpolicy

Att Watmas alla verksamheter fungerar väl och drivs enligt våra värderingar och med kvalitet är oerhört viktigt. Inte bara för våra elever utan också för våra medarbetare och alla som kommer i kontakt med oss på ett eller annat sätt. Därför är Watmas kultur byggd på ett gemensamt ansvar och ett arbete vi gör Tillsammans. Tillsammans tar vi ansvar för våra verksamheter och arbetar som ett lag för att skapa den bästa utbildningen. Vi skapar också en arbetsplats som vi är stolta över att vara Ambassadörer för.

Det innebär även att vi alla är skyldiga att reagera när vi stöter på något som avviker från våra värderingar och att vi agerar om vi ser missförhållanden som strider mot de lagar som styr våra verksamheter eller god sed på arbetsmarknaden eller inom branschen.

Vi som arbetar inom Watma har ett gemensamt ansvar att lyfta fram det som behöver ändras, justeras eller redas ut genom att följa vår interna förbättringsprocess där visselblåsning är den sista utvägen om inget annat fungerat.

Läs mer om vår Visselblåsarpolicy här»