Klagomål

På Watma Education har all personal skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål och föra dem vidare till ansvariga. Rektor har ett ansvar för den enskilda enheten och huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen.

Så fungerar våra klagomålsrutiner

Lämna ett klagomål:

I första hand lämnar elev eller vårdnadshavare sitt klagomål till ansvarig mentor alternativt direkt via webbformulär på skolans hemsida. Om eleven inte känner sig trygg med att lämna anmälan till ansvarig mentor lämnas klagomålet direkt till rektor eller annan personal.

Ta emot klagomål:

När ett ev. klagomål inkommer har all personal skyldighet att meddela rektor som bedömer (vid behov i samråd med representant för huvudman) om det är att betrakta som ett klagomål eller en åsikt, synpunkt eller ett förbättringsförslag. I det fall det är att betrakta som ett klagomål (en missnöjesyttring som ej är av karaktären synpunkt/åsikt/förbättringsförslag) går ärendet vidare till representant för huvudman (nedan betecknat ”huvudman”) som tar emot klagomålet, bekräftar klagomålet till den klagande och ansvarar för att en utredning av klagomålet skyndsamt initieras. Inkommer klagomålet direkt via webbformuläret kopplas det automatiskt till huvudmannen, i vårt elevadministrativa system Prorenata, som bedömer huruvida det är att betrakta som ett klagomål.

Klagomålsblankett

Vill du lämna ett klagomål? Fyll i formuläret genom att klicka på länken här.

Länk till formuläret»

Visselblåsarpolicy

Att Watmas alla verksamheter fungerar väl och drivs enligt våra värderingar och med kvalitet är oerhört viktigt. Inte bara för våra elever utan också för våra medarbetare och alla som kommer i kontakt med oss på ett eller annat sätt. Därför är Watmas kultur byggd på ett gemensamt ansvar och ett arbete vi gör Tillsammans. Tillsammans tar vi ansvar för våra verksamheter och arbetar som ett lag för att skapa den bästa utbildningen. Vi skapar också en arbetsplats som vi är stolta över att vara Ambassadörer för.

Det innebär även att vi alla är skyldiga att reagera när vi stöter på något som avviker från våra värderingar och att vi agerar om vi ser missförhållanden som strider mot de lagar som styr våra verksamheter eller god sed på arbetsmarknaden eller inom branschen.

Vi som arbetar inom Watma har ett gemensamt ansvar att lyfta fram det som behöver ändras, justeras eller redas ut genom att följa vår interna förbättringsprocess där visselblåsning är den sista utvägen om inget annat fungerat.

Läs mer om vår Visselblåsarpolicy här»