Nordic International School Norrköping har ett högre förädlingsvärde jämfört med andra grundskolor i Sverige

pressrelease

2020-10-13, 08:00

På Nordic International School är kvalitet i skolan viktig. Skolkvalitet kan mätas och redovisas på flera olika sätt varav ett handlar om att titta på en skolas förädlingsvärde som visar hur stor del av elevernas prestationer som kan tillskrivas skolan i fråga. Nordic International School Norrköpings* senaste rapport visar att skolan i större grad bidrar till elevers kunskapsutveckling jämfört med andra svenska grundskolor.

Rapporten är publicerad av skolforskare Gabriel Heller-Sahlgren (London School of Economics) och professor Henrik Jordahl (Örebro universitet) som är knutna till Institutet för näringslivsforskning (IFN). Heller-Sahlgren och Jordahl har i rapporten mätt skolkvalitet enligt måttet förädlingsvärde och de har analyserat Nordic International School Norrköpings värde genom att studera elever i årskurs nio som skrev nationella provet under läsåret 2018/2019.

Sammanfattningsvis visar resultaten att skolan har en stark positiv effekt i engelska och en ansenlig effekt i svenska. I matematik är skillnaden också positiv mot skolor i snitt (och mot skolor i Norrköpings kommun), den skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Resultaten visar också att bortfallet på provet är mycket lägre vid Nordic International School Norrköping än vid andra skolor i snitt – framförallt i matematik – utöver vad man bör förvänta från tidigare resultat och familjebakgrund. Detta är ett kvalitetsmått i sig och tyder också på att resultaten om något underskattar Nordic International School Norrköpings positiva effekter i de olika ämnena (och framförallt matematik).

Läs hela rapporten här.

Staplarna visar elevviktade förädlingsvärden i form av genomsnittliga officiella provbetygspoäng på nationella prov i årskurs 9 läsåret 2018/19. För varje ämne är Nordic International School Norrköpings stapel försedd med ett osäkerhetsintervall som visar hur mycket skolan skiljer sig från andra skolor när den statistiska osäkerheten beaktas (på 95-procentig konfidensnivå).

*Nordic International School Norrköping är den enda skola som förädlingsvärdet hittills kan mätas på då resterande skolor inom Nordic International School är etablerade på senare år och därför inte haft examinerade elever i årskurs 9 som ännu kunnat studeras.