Vår satsning på kompetensutveckling

Sedan 2010 anger Skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Watma Academy startades i syfte till att lärarna på koncernens skolor ska få en gemensam tid för att öka kvalitet i sin egen praktik. Detta genom möjligheten att arbeta med kollegialt lärande, att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper samt att få stöd när det gäller att ta del av den senaste forskningen och beprövad erfarenhet.

Inom ramen för Watma Academy finns coacher som leder arbetet utifrån förutbestämda områden för varje läsår. Dessa områden är grundade på huvudmannens och skolornas kvalitetsarbete som i sin tur är baserat på skolenkäter för personal och elever, förgående års enkät för Watma Academy, koncept samt skolornas egna önskemål på utvecklingsområden.

Under Watma Academys träffar ska varje lärare hämta vägledning i vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla sin praktik d.v.s. ett område i sin roll som lärare. Läraren använder ett forskningsbaserat arbetssätt, där form och innehåll i skolans verksamhet bygger på bästa tillgängliga kunskap – evidens – bestående av dessa båda komponenter. Ett forskningsbaserat arbetssätt innebär alltså att medvetet använda sig av både vetenskapligt grundad kunskap och beprövad erfarenhet som bas för det egna kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Genom Watma Academy utvecklar således läraren sitt professionella lärande tillsammans med andra kollegor med fokus på effektiv undervisning för alla elevers lärande och utveckling. Detta görs genom en planerad förändringsinsats för ett identifierat område i sin egen undervisning där utgångspunkten är att utveckla och förändra sitt sätt att undervisa för att höja elevers studieresultat samt sprida sina kunskaper till kollegor på alla huvudmannens skolor.

För att stärka Watma Academys forskningsanknytning samarbetar vi med skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren, som bland annat är chefsekonom vid Centre for Education Economics i London och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm.